STATUTAIRE BESTUURSSAMENSTELLING

Bestuur:
Definitie: Het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting en de stichting in rechte vertegenwoordigt. Het bestuur bestaat uit drie natuurlijke personen.

Benoemd zijn tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie:

  • de heer I. Mauloed, vernoemd, als voorzitter
  • de heer M.W.A. Elgers, vernoemd, als penningmeester
  • de heer R.T. Dietvorst, vernoemd, als secretaris

1. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. niet benoembaar tot bestuurders is degene die niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft. evenmin kan een door de rechtbank ontslagen bestuurder van een stichting gedurende vijf jaar na het ontslag bestuurder van de stichting worden. in vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester aan. Het bestuur kan, ingeval van belet of ontstentenis van een functionaris als genoemd in de voorgaande zin, een bestuurder aanwijzen die tijdelijk de taak van die functionaris vervult. de aldus aangewezene heeft de titel van waarnemend-voorzitter, respectievelijk-secretaris, -penningmeester dan wel secretaris-penningmeester. van deze aanwijzing doet het bestuur onverwijld opgave aan het handelsregistratie.

4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

5. Bestuurders ontvangen geen beloning.

6. Een bestuurder verliest zijn functie:

a. door zijn overlijden

b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling aanvraagt;

c. door zijn vrijwillig aftreden;

d. door zijn vrijwillig aftreden;

e. door zijn ontslag door de rechtbank;

f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;

g. door het eindigen van de status van deelnemer aan het televisieprogramma “Utopia”;

h. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, waarvan tenminste twee-derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

i. doordat de meerderheid van de Raad van Advies en de overige bestuursleden gezamenlijk verlangen dat de betreffende bestuurder uit zijn functie wordt ontheven.

7. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

Raad van Advies:
Het adviesorgaan dat als taak heeft het bestuur te adviseren en projectondersteuning te bieden, welk orgaan bestaat uit alle inwoners van het televisieprogramma “Utopia”, met uitzondering van de leden van het bestuur zelf.

Naam en vestigingsplaats
1. De stichting draagt de naam: Stichting De Gouden Pot.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Laren (NH). Amersfoortsestraatweg 115, 1251 AV Laren.

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien (31-12-2015).