HET DOEL / BELEIDSPLAN VAN STICHTING DE GOUDEN POT

Stichting de Gouden pot heeft ten doel om met het televisie programma ” Utopia” diverse maatschappelijke problemen op het gebied van mens, dier en natuur onder de aandacht te brengen en het televisiekijkend publiek tot bewustwording te laten komen van deze problemen.

Elke maand kiezen wij daarom een goed doel uit waar wij een maand lang voor gaan strijden. Ons doel is dan om een maand  lang zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit probleem. Dit doel kan een persoonlijk probleem zijn of een maatschappelijk probleem.

Utopia is een unieke plek waar wij allemaal de kans krijgen om onze dromen en doelen te verwezenlijken. Sommige van ons zijn hier voor het avontuur, andere voor persoonlijke groei of voor een gezamenlijk doel zoals een ideale samenleving opbouwen. Wat de reden dan ook is, wat wij hier ook willen doen, wij hebben de kans om het zelf of samen met de groep te realiseren. Wij hebben het geluk dat we hier mogen zijn. Dat we vrij zijn in alles ondanks dat we binnen de hekken van Utopia leven. Daarom vinden wij het zo belangrijk om ook iets terug te doen voor de maatschappij.

Stichting de Gouden Pot dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De stichting bereikt haar doelen onder meer door:

  • De inwoners projecten te laten bedenken en activiteiten te laten ontplooien waarmee geld ingezameld wordt ten behoeve van het doel van de stichting, waarbij het symbool van een “gouden pot” als boegbeeld dienst zal doen.
  • Een podium te bieden aan andere stichtingen met een ANBI-status.

Vermogen

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

  • Giften en donaties;
  • Subsidies en sponsorbijdragen;
  • Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
  • Hetgeen verkregen wordt door de stichting uitgeoefende activiteiten;
  • Hetgeen op andere wijze verkregen wordt

De stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichter of aan de bestuurders. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.